banner_connectioniso

SẢN PHẨM

Chổi đánh gỉ

Danh Mục sản phẩm:
Vật tư tổng hợp.

Phân loại sản phẩm:
.

Nguồn gốc SP:
.

Mô tả sản phẩm:

CNTSS Ø2mm -Ø25 mm
CNT1 - Chổi đánh thân tròn
CNT1 Ø2mm 
CNT1 Ø2mm 
CNT1 Ø2mm 
CNT1 Ø2mm 
CNT1 Ø2.5mm 
CNT1 Ø3.0mm 
CNT1 Ø3.5mm 
CNT1 Ø4.0mm 
CNT1 Ø5.0mm 
CNT1 Ø6.0mm 
CNT1 Ø7.0mm 
CNT1 Ø8.0mm 
CNT1 Ø9.0mm 
CNT1 Ø10.0mm 
CNT1 Ø12mm 
CNT1 Ø15mm 
CNT1 Ø17mm 
 


CNT2 - Chổi đánh gỉ thân xoắn.
CNT1 Ø0.7mm 
CNT1 Ø1.2mm 
CNT1 Ø1.9mm 
CNT1 Ø2.2mm 
CNT1 Ø2.6mm 
CNT1 Ø3.2mm 
CNT1 Ø3.5mm 
CNT1 Ø4.2mm 
CNT1 Ø4.8mm 
CNT1 Ø5.5mm 
CNT1 Ø6.6mm 
CNT1 Ø8.2mm 
CNT1 Ø9.8mm 
CNT1 Ø11.5mm 
CNT1 Ø13.0mm 
CNT1 Ø16.0mm 
CNT1 Ø17.5mm 
CNT1 Ø19.4mm 
CNT1 Ø22.6mm 
CNT1 Ø25.8mm 


CNT3 Ø8mm - 40mm: Thân xoắn.

Giá sản phẩm